උණුසුම් RECOMMENDED

අපි ඉහළම තත්ත්වයේ නිෂ්පාදක වීමට වෑයම්

vertical machining centreJN-IV1160

New vertical machining centre JN-IV1160 Mit...

සිරස් යාන්ත්රික ජොහන්-V850

පිරිවිතර වගුව ආදර්ශ ඒකකය ...

සිරස් යාන්ත්රික ජොහන්-NV900

Output characteristics of spindle motor Ma...

උණුසුම් RECOMMENDED

ලෝකයා ඔබට කරන්නම් සෑම කොනක ඒ SOUTLIER MACHINE නොදීම

Jiangnan විද්යා හා තාක්ෂණ (Songyang) සමාගම, සමාගම, සීමාසහිත Jiangnan සඳහා CNC යන්ත්ර මෙවලම සමාගම, හි පූර්ණ අනුබද්ධිත සමාගමක් වන ලෙස, අගෝස්තු 2017 දී, ආවරනය කරමින් ස්ථාපිත සමාගම Songyang, Lishui අලංකාර දර්ශනීය නගරයේ පිහිටා ඇත ලදී වර්ග මීටර් 29693 ක මුළු බිම් ප්රදේශයක් සහිත mu 107,69 ප්රදේශයේ.